ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

logo2pl kolor 

 

Równe szanse w Gminie Świdnica

Program operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW
Nr projektu: RPDS.10.02.04-02-0007/17

Całkowita wartość projektu: 754 201,11 zł. 

Kwota dofinansowania z EFS: 716 311,11 zł

Okres realizacji: 01 styczeń 2018 – 31 lipiec 2019

Na przełomie stycznia i lutego br. w trzech gminnych szkołach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica”. Celem głównym projektu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Świdnica: w Pszennie, Mokrzeszowie i Lutomi Dolnej. Ogółem w projekcie weźmie udział 409 uczniów oraz 56 nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz TIK, a także niwelowania i wyrównywania braków oraz uzupełniania umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na przyszłym rynku pracy.

Projektem zostaną objęci:

• uczniowie zdolni potrzebujący wsparcia w postaci dodatkowych zajęć rozwijających,

• uczniowie wymagający wsparcia w postaci dodatkowych zajęć pomagających w nadrobieniu zaległości w stosunku do programu realizowanego w szkole,

• uczniowie wymagający wsparcia w postaci zajęć rozwijających kompetencje / postawy kluczowe z punktu widzenia rynku pracy,

•  uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych,

•  nauczyciele potrzebujący szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w sprzęt TIK: laptopy, tablice multimedialne wraz z rzutnikami, tablety oraz różnorodne pomoce dydaktyczne do zajęć zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano różne typy zajęć dostosowane do potrzeb uczniów:

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

a. Zajęcia dla uczniów o wysokich wynikach z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC

b. Zajęcia umożliwiające uczniom zdolnym rozwiniecie predyspozycji i zainteresowań w formie kółek zainteresowań:

• Matematyka

• Informatyka

• Nauki przyrodnicze

• Nauki matematyczno-przyrodnicze (elementy fizyki, chemii, geografii, biologii, matematyki)

2. ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE

Zajęcia adresowane do uczniów, którzy nie radzą sobie z podstawą programową realizowaną w szkole.

• Język angielski

• Język niemiecki

• Matematyka

• Informatyka

• Nauki przyrodnicze

3. ZAJĘCIA ZAPEWNIAJĄCE POZOSTAŁE WSPARCIE

a. Zajęcia związane z rynkiem pracy

• trening postaw kluczowych na rynku pracy

• zajęcia z przedsiębiorczości

b. Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• terapia pedagogiczna

• zajęcia logopedyczne

• wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

• zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

c. wyjazdy edukacyjne

• Wycieczka do Humanitarium we Wrocławiu

• Wycieczka Explora Park w Wałbrzychu

4. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• rewalidacja ucznia niepełnosprawnego

• socjoterapia ucznia niepełnosprawnego

5. ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie:

• posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce,

rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa),

wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych,

przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania projektu ukierunkowane są na:

• zwiększenie samodzielności uczniów w nauce,

• poprawę ich wiedzy i umiejętności jej samodzielnego poszerzania,

poprawę sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez częściowe złagodzenie dysfunkcji,

• poprawę  efektywności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

• zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA

Harmonogram zajęć szkół Gminy Świdnica realizowanych w ramach projektu
„Równe szanse w Gminie Świdnica” RPDS.10,02,04-02-0007/17

 

 

 

SZKOŁA POPDSTAWOWA W LUTOMI DOLNEJ

Od 1 września w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej rozpoczęła się realizacja II etapu projektu "Równe szanse w Gminie Świdnica".

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych dzięki wsparciu w postaci dodatkowych zajęć i szkoleń dla nauczycieli w terminie od 1.01. 2018r. do 31.06.2019r.

Prawie 160  lutomskich uczniów korzysta z zajęć rozwijających, wyrównujących i wspomagających.

Siedemnastu nauczycieli zaangażowanych jest w prowadzenie 45 grup zajęciowych w zakresie języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych,  terapii pedagogicznej i socjoterapii.

Ponadto każdy uczestnik projektu uczestniczy w zajęciach z przedsiębiorczości.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, które dzięki zaangażowaniu nauczycieli okazały się atrakcyjne i ciekawe. Często wykorzystywane są środki  i materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

DSCF0935DSC 0073DSC 0075DSC 0078
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE

Od 4 września b.r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie kontynuowane są zajęcia w ramach projektu ‘Równe szanse w Gminie Świdnica”.

W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów bierze udział 80 uczniów po 8 uczniów w:

 • łku z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC

 • łku z języka niemieckiego

 • łku matematycznym

 • łku informatycznym

 • łku przyrodniczym

 • łku z nauk przyrodniczych- kółko biologiczno-chemiczne ( 2 grupy)

 • łku z nauk przyrodniczych – kółko chemiczno- przyrodnicze (2 grupy)

 • łku szachowym

Liczba godzin w zajęciach rozwijających to 60 godzin, a w przypadku kółka z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC to 120 godzin dlatego zajęcia te zostały rozłożone na dwa semestry.

W zajęciach wyrównujących w ramach projektu objętych wsparciem zostało 72 uczniów.

Od września b.r. uczniowie uczestniczą:

 • łku języka angielskiego -łącznie 21 uczniów

 • łku języka niemieckiego - łącznie 8 uczniów

 • łku matematycznym - łącznie 8 uczniów

 • łku nauk przyrodniczych : - kółko fizyczne - łącznie 10 uczniów

 • łku informatycznym- łącznie 4 uczniów

Pozostałych 21 uczniów będzie brało udział w zajęciach zaplanowanych od II semestru.

Dodatkowo dzieci biorące udział w całym projekcie czyli również te, które odbywały zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zostały objęte zajęciami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łącznie jest to 25 uczniów. Zajęcia podzielono na dwa semestry. W semestrze I odbywają się:

 • terapia pedagogiczna –łącznie 3 uczniów

 • zajęcia logopedyczne –łącznie 2 uczniów

 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne –łącznie 6 uczniów

 • gimnastyka korekcyjna –łącznie 4 uczniów

Pozostałym wsparciem dla wszystkich uczestników projektu są zajęcia warsztatowe z treningu postaw kluczowych na rynku pracy i przedsiębiorczości. Celem tych zajęć jest kształtowanie u uczestników postaw z zakresu kompetencji społecznych kluczowych na rynku pracy: kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości.

2. zaj. kor komgr. IIIgr IIIkko chemiczno przyrodnicze 10postawy kluczowe na rynku pracy 3

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRZESZOWIE

Kółko informatyczne kl. II - III

Od września w ramach realizowanego programu „Równe szanse w Gminie Świdnica” trwają zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne. Jego uczestnikami są uczniowie z klas młodszych – drugiej i trzeciej. Zajęcia rozwijają zdolności informatyczne, uczą umiejętności komputacyjnego myślenia i wnioskowania, integrują grupę we wspólnych działaniach, wyzwalają twórczość.

Cele edukacyjne:

- rozbudzenie w uczniach pasji programowania

- zapoznanie z programami Logomocja i Scratch

- rozwijanie umiejętności tworzenia prostych algorytmów, skryptów, animacji oraz gier

- diagnozowanie błędów

- kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów

- swobodne eksperymentowanie

- pisanie prostych procedur z parametrem i bez parametru

- wywoływanie procedur

- prezentacja efektów pracy

- współpraca w grupie

- uczenie wytrwałości w dążeniu do celu

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem

 

Kółko informatyczne kl. IV – VII

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne dla klas starszych odbywają się w ramach realizowanego programu „Równe szanse w Gminie Świdnica”.

Ich głównym celem jest rozbudzenie w uczniach pasji związanych z robotyką i programowaniem, kodowaniem oraz tworzeniem własnej strony internetowej.

Cele edukacyjne:

- poznanie języka środowiska programowania Lego Mindstorms EV3

-poznanie i rozumienie podstawowych pojęć: programowanie, kodowanie, algorytm, robotyka (słowniczek terminów)

- układanie algorytmów

- kodowanie

- konstrukcje i programowanie robotów

- umiejętność czytania instrukcji i korzystania z aplikacji

- sterowanie robotami z komputera PC, tabletów

- tworzenie własnej strony internetowej w języku HTML

- rozumienie pojęcie CSS

- stosowanie znaczników

- świadome i odpowiedzialne korzystanie ze strony internetowej

- współpraca w grupie, dzielenie się wiedzą

- przestrzeganie zasad etykiety

15375635962821537563598065DSC 0018DSC 0037

KÓŁKO MATEMATYCZNE

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania matematyczne. Zaplanowane treści pozwolą zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem i pobudzić aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

Zajęcia będą realizowane w ramach Projektu „Równe Szanse” Uczestnikami programu będą dzieci szczególnie zainteresowane matematyką, otwartymi na świat, dążącymi do poszerzenia swoich horyzontów i wiedzy.

CEL GŁÓWNY:

rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego myślenia poprzez ciekawe gry edukacyjne

CELE EDUKACYJNE:

- motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy przy tworzeniu i testowaniu matematycznych gier planszowych

- ćwiczenie sprawności rachunkowej – rachunki pamięciowe

- promowanie pracy zespołowej, uaktywnianie uczniów

- odczytywanie rzeczywistych odległości z planu lub mapy

- obliczanie wymiarów w skali pomniejszającej

- zamiana jednostek długości

- zapoznanie się z historią liczb i ich znaczeniem

- zapoznanie się z zasadami i rodzajami Sudoku i rozwiązywanie diagramów

- rozwijanie myślenia nieszablonowego

- nauka sprytnych sposobów liczenia

- nauka gry w szachy

- ćwiczenie koncentracji, spostrzegawczości i pamięci

20181017 123930


 Harmonogram realizacji zajęć w projekcie: "RÓWNE SZANSE W GMINIE ŚWIDNICA" Termin: 01.02.2019 - 30.06.2019

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie – zajęcia realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

 

Zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych odbywają się w poniedziałki w godzinach 12.50-13-35. W zajęciach uczestniczą uczennice klas 4 i 5. Zajęcia prowadzone są zdalnie za pomocą platformy Teams. W bieżącym semestrze na zajęciach realizowaliśmy tematy związane z :
- Efektywną nauką w domu nauką w domu - wraz z uczennicami omówiono psychologiczne kwestie związane z higieną pracy zdalnej na podstawie stworzonego informatora a także trenowano umiejętności organizacji miejsca pracy.
-Motywacją – Na podstawie prezentacji omówiono czym jest i jaką pełni rolę w naszym życiu, uczennice dowiedziały się jak wspierać swoją motywację, co następnie wspólnie przećwiczono za pomocą materiałów udostępnionych w Internecie oraz przesłanych kart pracy.
-  Treningiem kreatywności i twórczości - podczas zajęć uczennice miały okazję zdefiniować czym dla nich jest kreatywność, poznały niektóre ze sposobów pobudzania kreatywności, wykonały także indywidualne prace plastyczne mające na celu wspieranie kreatywnego myślenia i rozwijania poczucia własnej wartości.

 

Fizyka metodą eksperymentu” w okresie nauki zdalnej.

Od listopada ubiegłego roku zajęcia koła „Fizyka metodą eksperymentu” odbywają się online na platformie Teams. Brak zajęć w warunkach szkolnych w znacznej mierze uzupełnialiśmy wykorzystując możliwości jakie dają nam technologie informacyjno-komunikacyjne. W trakcie zajęć korzystamy z multimedialnego podręcznika „Świat fizyki”, który umożliwia obserwację szeregu sfilmowanych doświadczeń. Korzystamy również z filmów i doświadczeń interaktywnego Laboratorium, które daje uczniom wrażenie bezpośredniego udziału w przeprowadzanych eksperymentach. W zajęciach wykorzystujemy również karty pracy, plansze interaktywne oraz filmy i animacje z platformy Uczę.pl. Planując i projektując eksperymenty w warunkach zdalnych zgromadzone w gabinecie przyrodniczym pomoce dydaktyczne uczniowie zastąpili przedmiotami
i materiałami codziennego użytku i wykonują je w domu.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Od października 2020 zajęcia odbywają się poprzez platformę TEAMS. Uczniowie wykonywali działania na potęgach i pierwiastkach, rozwiązywali równania, przekształcali wyrażenia algebraicznej oraz obliczenia pola i obwody wielokątów. Rozwiązywali zadania egzaminacyjne. Na zajęciach wykorzystywano notes zajęć, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, filmy edukacyjne.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Na zajęciach uczniowie rozwijali umiejętność strategicznego myślenia przy grze logicznej „Pięć kółek”. Poznawali i rozpoznawali figury przestrzenne. Rozwijano wyobraźnię przestrzenną przy grze 3 widoki. Wyznaczano liczbę Rysowano koła i okręgi, obliczano pola i obwody kół. Na zajęciach wykorzystano notes zajęć na platformie TEAMS, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, filmy edukacyjne, matematyczne gry on-line.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV i V.

Spotykamy się raz w tygodniu, by wspólnie ćwiczyć poprawne pisanie, bo nie jest to naszą najmocniejszą stroną. Przy nauce zdalnej nie zawsze jest to łatwe, ale przecież problemy są po to, by je rozwiązywać. No i udało nam się znaleźć takie narzędzia, że ćwiczenia ortograficzne okazują się czasem całkiem fajna zabawą! Korzystamy z dyktand online, gier interaktywnych, które ktoś sprytny i przewidujący stworzył i udostępnił w Internecie.  Jesteśmy tym pomysłowym osobom bardzo wdzięczni, bo teraz ćwicząc zasady pisowni możemy grać w koło fortuny, latać samolotami lub tropić ukryte bomby. Zajęcia są ciekawe, ale i tak tęsknimy za szkołą..

 

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Podczas zajęć prowadzonych zdalnie utrwalamy poznane słownictwo i poszerzamy różne kręgi tematyczne o nowe słówka i wyrażenia. Doskonalimy umiejętności językowe takie jak słuchanie, czytanie oraz zachowanie w sytuacjach komunikacyjnych. Wykorzystujemy do tego ciekawe narzędzia i platformy internetowe, takie jak Quizizz, Quizlet, Wardwall, Bookllet i inne. Dzięki funkcji pokoi na platformie Teams możemy również pracować w grupach.