Do zadań Gminnego Zespołu Oświaty należy
1.      Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych w zakresie:
1)     prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
2)     prowadzenia ksiąg rachunkowych,
3)     gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4)     obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
5)     pomoc techniczna dyrektorom jednostek obsługiwanych w opracowaniu planów finansowych, statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych - dochodów, wydatków budżetowych poszczególnych placówek,
6)     prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych,
7)     koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
8)     sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
9)     prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,
10)  prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych oraz obsługi kasowej,
11)  naliczania i wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z listą zatwierdzoną przez kierownika jednostki,
12)  prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją,
13)  potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia,
14)  ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
15)  prowadzenie rozrachunków jednostek obsługiwanych z kontrahentami, 
16)  przygotowywania danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
17) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych Gminy Świdnica, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek,
18) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego utworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych.
2. Wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy Świdnica z zakresu oświaty:
1)     prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica,
2)     nadzór nad działalnością statutową placówek oświatowych,
3)     współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków działania szkół,
4)      zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
5)     wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
6)     wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
7)     sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:
a)         prawidłowością dysponowania przyznanymi szkołom środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b)        przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy pracowników i uczniów,
c)         przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,
8)     zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i z powrotem,
9)     wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej,
10) dokonywanie wpisów do rejestru placówek niepublicznych – żłobków, przedszkoli szkół i gimnazjów,
11) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem, rozliczaniem i kontrolowaniem wydatkowania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych,
12)  prowadzenie rozliczeń pomiędzy samorządami za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych
13)  opracowywanie materiałów w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
14)  prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
15)  prowadzenie systemu informacji oświatowej,
16)  prowadzenie spraw z zakresu realizacji i rozliczania projektów krajowych i unijnych w zakresie oświaty,
17)  prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
18)  naliczanie i rozliczanie oraz kontrolowanie wydatkowania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie będące jednostką samorządu terytorialnego,
19)  przygotowanie materiałów do oceny pracy dyrektorów oraz opracowywanie projektów oceny,
20)  organizowanie konkursu i obsługa komisji konkursowej przeprowadzającej konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
21)  przyznawanie godzin zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania,
22)  prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
23)  współdziałanie z placówkami w zakresie zapewnienia warunków do spełniania obowiązku odbywania rocznego przygotowanie przedszkolnego dzieci 6 – letnich,
24)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
25)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,
26)  współpraca z Kuratorem Oświaty,
27)  przygotowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Świdnica,
28)  koordynowanie spraw związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół,
29)  przygotowywanie wniosków o dotacje i rozliczanie dotacji przyznanych Gminie m.in. na wyprawkę szkolną, dotację podręcznikową, dotację przedszkolną,
30)  prowadzenie rejestrów: placówek niepublicznych, wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, młodocianych pracowników,
31)  rozliczanie subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą,
32)  koordynowanie procesu uzupełniania przez nauczyciela etatu w innej szkole.