Skróty klawiatórowe dla przeglądarki :

Przytrzymaj ctrl i pokręć kółkiem myszy do przodu aby zwiększyć rozmiar okna.

1.Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - kogo dotyczy, formy spełniania

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami), określanej niżej, jako "ustawa egzekucyjna". Na gruncie ustawy egzekucyjnej oba obowiązki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 1 pkt. 3) i - co do zasady - są obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa (art. 3 § 1).

Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki jest spełniany w szkole (art.16 ust. 5 i ust. 5a ustawy o systemie oświaty) lub poprzez równorzędny udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych albo w formach pozaszkolnych (art.16 ust. 7 i ust. 5a ustawy o systemie oświaty). Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki może mieć miejsce także poza szkołą, na podstawie decyzji dyrektora szkoły - zezwolenia, o którym mowa w art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. W tym przypadku egzekwowany będzie obowiązek wynikający z decyzji administracyjnej (art. 3 § 1 ustawy egzekucyjnej). Uczęszczanie do szkoły to zasadnicza treść obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nakierowana na ucznia.

Z obowiązkiem ucznia ściśle wiążą się szczegółowe obowiązki rodziców (prawnych opiekunów), wymienione w art. 18 ustawy o systemie oświaty:

 1. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły - pkt. 1,
 2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne - pkt. 2,
 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych - pkt3.

Z kolei na rodzicach dzieci w wieku 16 - 18 lat ciąży obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (art. 18 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty).

2.Środki egzekucji administracyjnej

Wśród wymienionych w art. 1a pkt. 12 lit. b ustawy egzekucyjnej środków egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym tylko grzywna w celu przymuszenia jest właściwa dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Egzekucji podlega również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Podobnie na rodziców (prawnych opiekunów) a nie na dziecko, nakładana będzie grzywna w razie zaniechania wypełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu - aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 5 000 zł, a łączna kwota grzywien - 10 000 zł (art. 121 § 2 i § 3).

3.Wierzyciel obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

Wierzycielem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki jest dyrektor szkoły, w obwodzie, której dziecko zamieszkuje lub gmina, a zależy to od wieku ucznia. Gmina jest wierzycielem dla obowiązku wypełnianego przez młodzież w wieku 16-18 lat, a dyrektor w pozostałym zakresie wiekowym (art. 5 § 1pkt 2 ustawy egzekucyjnej oraz art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:

 1. wystosowanie upomnienia - art. 15 ustawy egzekucyjnej,
 2. wystawienie tytułu wykonawczego - art. 26 § 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej,
 3. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji - art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej.

Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego - o czym stanowi art. 20 § 1 pkt. 2 ustawy egzekucyjnej, a co wyjaśnia bliżej, nazywając organy, w art. 1a pkt. 14 tej ustawy. Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

4.Powinności Dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Według art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.

Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora:

 1. akontrola wykonywania obowiązków rodziców (prawnych opiekunów), polegających na:
 2. dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 3. zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 4. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia - w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu;
 5. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Dyrektor spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji administracyjnej - jako uprawniony do żądania wykonania w drodze tej egzekucji określonych obowiązków, czyli jako wierzyciel.

Czynności przed egzekucyjne podejmowane przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego powinno spowodować podjęcie przez dyrektora czynności prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego.
 2. Pierwsza taka czynność wynika z zasady zagrożenia, a jest nią upomnienie. Według art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej adresatem upomnienia jest zobowiązany. Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 3. Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności, przed egzekucyjnej. Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 27 § 1 ustawy egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze niepieniężnym ustalono na podstawie załącznika nr 24 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 z 2001 r., poz. 1541 z późniejszymi zmianami).
 4. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia - art. 1a pkt 12 lit.b pierwsze tiret i art. 119 ustawy egzekucyjnej.
 5. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, jak stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej.
 6. W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub osobę przez niego upoważnioną, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienia oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W LUBACHOWIE - Sebastian Krzywda

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.schronisko.lubachow.pl
tel./fax 74 850 99 26
58 – 114 Lubachów 12


Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej – dyrektor Agata Malik
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkolabg.szkolnastrona.pl
tel./fax 74 850 99 65
Bystrzyca Górna 64, 58 – 100 Świdnica

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu - p. o. dyrektor Jadwiga Ostrowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http:// www.spgrodziszcze.szkolnastrona.pl
tel./fax 74 850 11 56
Grodziszcze 63 A, 58 – 112 Grodziszcze

Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej – dyrektor Elżbieta Dolińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.szplutomiadolna.pl
tel./fax 74 850 27 83
Lutomia Dolna 12, 58 – 100 Świdnica


Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie – dyrektor Małgorzata Urbanek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.spmokrzeszow.szkolnastrona.pl
tel./fax 74 850 87 33
Mokrzeszów 23 A, 58 – 160 Świebodzice

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – dyrektor Tadeusz Szarwaryn
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.sppszenno.pl
tel./fax 74 851 95 66
ul. Wrocławska 15, 58 – 125 Pszenno

Szkoła Podstawowa w Pszennie

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym - dyrektor Krystyna Kwaśnik
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.spwitoszow.edupage.pl
tel./fax 74 853 88 29
Witoszów Dolny 59 – 60, 58 – 100 Świdnica

Szkołą Podstawowa w Witoszowie Dolnym

Przedszkole w Witoszowie Dolnym – dyrektor Renata Piotrowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przedszkole.witoszow.szkolnastrona.pl
tel./fax 74 853 83 04
Witoszów Dolny 59 – 60, 58 – 100 Świdnica

Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Przedszkole Bajkowa Dolinka w Pszennie – dyrektor Ewa Wasilenia
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http:// www.przedszkolepszenno.szkolnastrona.pl
tel./fax 74 851 90 28
ul. Wrocławska 15 A, 58 – 125 Pszenno

Przedszkole w Pszennie

 

 

Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – dyrektor Beata Klęsk
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.ppbystrzycadolna.szkolnastrona.pl/
tel. 748 501 153
Bystrzyca Dolna 55, 58 – 100 Świdnica

 

przedszkole bd

Gminny Zespół Oświaty

ul. B. Głowackiego 4

58-100 Świdnica

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Kontakt: Tel./fax 74 852 30 67 wew. 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 884-18-41-877

REGON 890346870

Aktualnosci
Adres: ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Dni i godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, od 7.00 do 15.00; wtorek - 7.30-16.30; piątek - 7.00-14.00
Tel./fax 74 852 30 67 wew. 323
EPUAP: Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy (gzoswidnica/skrytka)
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele i zadania Gminnego Zespołu Oświaty w Świdnicy.

Uchwała w sprawie utworzenia GZO+statut GZO

            Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 01 lipca 2020 r. w  sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty z siedzibą w Świdnicy

            Regulamin organizacyjny GZO 2020 r.

            Schemat organizacyjny GZO 2020 r.