ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

VII MIĘDZYPOKOLENIOWE OTWARTE PRZEŁAJOWE BIEGI POJEDNANIA

 

   plakat krzyowa 2020

R E G U L A M I N

VII MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZEŁAJOWEGO BIEGU POJEDNANIA „Rodzina bez przemocy”

KRZYŻOWA 03.10.2020

OTWARTY DOLNOŚLĄSKI FINAŁ BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

I. CELE I ZADANIA:

a) uczczenie pojednania polsko-niemieckiego.

b) uczczenie 100-lecia Bitwy Warszawskiej ,

c) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;

d) inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

e) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu; f ) wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom;

g) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na znaczenie profilaktyki przemocy w rodzinie;

h) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;

i) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

j) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego;

k)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;

l) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.

m) kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla indywidualnych  możliwości każdego człowieka,

n) kształtowanie przekonań o istocie wartości, etyce moralnej i zachowań bez przemocy

II. ORGANIZATORZY:

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy

- Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa,

- Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu,

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Starostwo Powiatowe w Świdnicy,

- Gmina Świdnica,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

- Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,

- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,

- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Świdnicy,

- Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy,

- Prywatne pogotowie ratunkowe „Na sygnale”

IV. SPONSORZY :

- Firma Dabrobau – Paweł Dąbrowski

- Firma JAKO – Tomasz Mojsa

 

V. TERMIN I MIEJSCE:

Biegi odbędą się w Krzyżowej – start i meta – tereny Fundacji w Krzyżowej (Gmina Świdnica, powiat świdnicki), w dniu 03.10.2020 (sobota) , początek godzina 11.30. Przyjazd ekip do godziny 11.00.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej ( gminnej i powiatowej) punktowanych będzie pierwszych 20 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, gminę , dystans.

 

VII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r.(środa) Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25-27

Leszek Noworól: tel. 607 133 024; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. PROGRAM BIEGÓW:

10:00-11:00 - przyjazd ekip - zgłoszenie w biurze zawodów

11:10 - odprawa techniczna

11.30 – rozpoczęcie biegów

ok. 13:30 - uroczyste zakończenie

DYSTANSE:

ROCZNIK

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

2014 i młodsi

100 m

100 m

2013-2012

200 m

200 m

2011-2010

200 m

200 m

2009-2008

400 m

400 m

2006-2007

800 m

800 m

2004 -2005

800 m

1000 m

2002-2003

1000m

2000 m

1992-2001

2000 m

2000 m

1991 i starsi

2000 m

2000 m

 

Uwaga: część tras przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka brukowa), starty odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY: Za zajęcie miejsc I - VIII indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz , puchary i statuetki , każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz koszulkę.

X. SPRAWY FINANSOWE: Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, koszulki oraz nagrody. Impreza jest dofinansowana ze środków Marszałka województwa dolnośląskiego.

XI. UWAGI KOŃCOWE:

- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów. Impreza jest włączona do punktacji Gminnej Ligi Szkół gminy Świdnica.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator - Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun) oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

XIII. DODATKOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:

- Przy wejściu na obiekty w Krzyżowej obowiązuje dezynfekcja rąk (ustawione będą stanowiska),

- wszyscy uczestnicy zakrywają usta i nos (maseczka, przyłbica podczas pobytu na terenie obiektów), osłonę zdejmujemy podczas biegu i posiłku,

- trenerzy, opiekunowie rozlokowują swoje grupy na terenie całego obiektu tak aby nie tworzyły się duże skupiska osób.